biz hakda

Has giňişleýin habar beriň

Hasaba alnan maýasy 344.5996 million RM bolan Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Co., Ltd. 1995-nji ýylda döredildi. Optiki aragatnaşyk pudagynda 20 ýyldan gowrak taryhy bar.

ab_bg

önüm

 • GCYFTY-288
 • Modul kabeli
 • GYDGZA53-600
 • Jelsiz sowutly kabel 432 süýüm
 • ADSS-24

Näme üçin bizi saýlamaly?

Has giňişleýin habar beriň

Habarlar

Has giňişleýin habar beriň

 • Kompaniýa GITEX TEHNOLOGI HEA Hepdesine gatnaşdy

  GITEX tehnologiýa hepdeligi, 1982-nji ýylda esaslandyrylan we Dubaý Bütindünýä Söwda Merkezi tarapyndan gurnalan dünýädäki üç esasy serginiň biridir, GITEX tehnologiýa hepdeligi Eastakyn Gündogarda uly we üstünlikli kompýuter, aragatnaşyk we sarp ediş elektronikasy sergisidir. Işledi ...

 • FTTR - optiki geljegi açyň

  FTTH (öý süýümi), häzir bu hakda gürleşýänler kän däl we metbugatda seýrek habar berilýär. Hiç hili gymmaty ýoklygy sebäpli däl, FTTH ýüzlerçe million maşgalany sanly jemgyýete getirdi; Gowy ýerine ýetirilmänligi üçin däl-de, eýsem ...

 • Kabel önümçiliginiň aragatnaşygy we mahabaty - Nanjing wasin fujikura stansiýasy

  Kabel önümçilik liniýasynyň arkaýyn durmuşa geçirilmegi bilen, çuň düşünje we ideýa kem-kemden beýleki golçur kärhanalaryna girizilýär. Kompaniýalaryň arasynda arkaýyn okuwyň alyş-çalşyny we özara täsirini güýçlendirmek üçin çykyş liniýasy ...